Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Оприлюднення публічної інформації
Відкрити все

28.10.2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».


Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.


Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).


Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.


Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).


У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.


Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.


Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП

в Кіровоградській області

17.07.2017 № 692

 ПОРЯДОК

складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є ГУНП в Кіровоградській області

І. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою врегулювання механізму складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ГУНП в Кіровоградській області, його галузеві служби, відділи (відділення).


2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».


II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації.


1. Запитувач має право звернутися до ГУНП в Кіровоградській області, його галузевих служб, відділів (відділень) поліції із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


2. Запит може бути індивідуальним або колективним.


3. Запит подається до ГУНП в Кіровоградській області, його галузевих служб, відділів (відділень) поліції в усній чи письмовій формі особисто або шляхом надсилання поштовим зв’язком, факсимільним зв’язком, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.


4. Письмовий запит подається в довільній формі.       


5. Запит повинен містити:


прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;


загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;


підпис і дату за умови подання письмового запиту.


6. Для оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на отримання публічної інформації (далі ‒ форма запиту), яку можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті ГУНП в Кіровоградській області.


7. У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює працівник сектору документального забезпечення, відповідальна особа із зазначенням у ньому своїх прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформленні.


8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту ставиться штамп із зазначенням найменування підрозділу поліції, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП

в Кіровоградській області

      17.07.2017 № 692

ПОРЯДОК

прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ГУНП в Кіровоградській області, та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання і друк документів у ГУНП в Кіровоградській області


І. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою врегулювання порядку прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну інформацію (далі ‒ запит) та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання і друк документів у ГУНП в Кіровоградській області, галузевих службах, територіальних відділах/відділеннях поліції (далі – територіальні відділи та/чи відділення поліції), забезпечення можливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності галузевих служб, територіальних відділів, відділень поліції щодо надання або відмови в наданні інформації за запитом на інформацію та з метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.


Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.


Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері, що регулюються Законом України «Про звернення громадян».


2. Доступ до публічної інформації в ГУНП в Кіровоградській області забезпечується шляхом:


1) оприлюднення публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;


2) розміщення публічної інформації на офіційних веб-сайтах центрального органу управління поліцією, територіальних органів поліції в мережі Інтернет;


3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщеннях приймалень громадян;


4) надання інформації за запитами на інформацію;


5) надання доступу до системи обліку публічної інформації, яка містить інформацію про документи, розпорядниками яких є органи та підрозділи поліції;


6) розміщення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.


3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».


II. Порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на інформацію та надання відповідей


1. Безпосередня організація і забезпечення доступу до публічної інформації та організація спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається:


у ГУНП в Кіровоградській області ‒ на посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації (далі ‒ відповідальна особа) сектору документального забезпечення (далі ‒ СДЗ);


в територіальних відділах (відділеннях) поліції ‒ на посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації (далі ‒ відповідальна особа).


2. Запити на інформацію, розпорядником якої є територіальні відділи (відділення) поліції та галузеві служби ГУНП, які надійшли поштовим зв’язком, електронною поштою, телефоном, факсимільним зв’язком, приймаються з 09.00 до 18.00, крім вихідних, святкових та неробочих днів.


Отримання запитів на особистому прийомі громадян здійснюється через приймальні громадян відповідальними особами щодня з 09.00 до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні ‒ з 09.00 до 16.00, крім вихідних, святкових та неробочих днів. Запити, які надійшли до ГУНП в області, галузевих служб, територіальних відділів (відділень) поліції після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня.


Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються першого робочого дня.


3. Діловодство за запитами здійснюється окремо від інших видів діловодства.


4. Запити, які надійшли на адресу ГУНП в Кіровоградській області, галузевих служб, територіальних відділів (відділень) поліції електронною поштою, телефоном, факсимільним зв’язком чи в усній формі, приймаються і реєструються в електронній автоматизованій системі (журналах) працівниками СДЗ та відповідальними особами. На запиті ставиться відповідний штамп із зазначенням реєстраційного номера, дати реєстрації запиту. У реєстраційному номері після цифр зазначаються літери «ЗІ». Після реєстрації працівниками СДЗ та відповідальними особами запити протягом робочого дня передаються до територіальних органів та підрозділів поліції, напряму діяльності яких стосується порушене в запиті питання, для розгляду та надання відповіді запитувачу.


Відлік строку розгляду запиту починається з дня його реєстрації.


5. У разі якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше органів чи підрозділів поліції, такі запити на інформацію подаються працівниками СДЗ та відповідальними особами на розгляд керівництву органу чи підрозділу поліції для визначення головного виконавця.


6. Запити, що надійшли безпосередньо на адресу галузевих служб, територіальних відділів (відділень) ГУНП, реєструються у відповідних журналах або системі електронної реєстрації та в день отримання запиту після його реєстрації подаються на розгляд керівництву цих органів чи підрозділів.


7. Працівники СДЗ та відповідальні особи протягом робочого дня здійснюють перевірку електронної пошти. У разі надходження на електронну пошту запитів їх роздруковують та реєструють. Разом із запитом на окремому аркуші роздруковується інформація про запитувача, дати та час відправлення і отримання запиту, реєстраційний номер запиту, час і дата його реєстрації. Зазначена інформація зберігається в СДЗ або у відповідальних осіб органів та підрозділів поліції.


8. При надходженні запиту до органу чи підрозділу поліції телефоном працівник СДЗ та відповідальна особа зобов'язані з'ясувати прізвище, ім’я, по батькові запитувача, контактну адресу (номер факсу, електронної адреси, засоби зв’язку), а також суть запиту. Після з'ясування необхідної інформації заповнюється форма запиту, який реєструється у відповідних журналах або системі електронної реєстрації.


На вимогу запитувача працівник СДЗ та відповідальна особа зобов'язані повідомити реєстраційний номер його запиту.


9. На кожен запит працівниками СДЗ та відповідальними особами складається контрольна картка, яка разом із запитом передається до галузевої служби, територіальних відділів (відділень) ГУНП, які визначені відповідальними за надання відповіді на цей запит.


10. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження та реєстрації запиту. У разі неможливості надання запитуваної інформації в запитуваній формі така інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в її розпорядника. Реєстрація відповідей на запити громадян ведеться за індексами, присвоєними під час реєстрації.


11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник органу чи підрозділу поліції, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Копія такого листа передається до СДЗ або відповідальним особам для забезпечення контролю.


Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. За наявності підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила про кримінальне правопорушення, працівники підрозділу документального забезпечення та відповідальна особа, яка отримала запит, невідкладно повинні поінформувати відповідні органи та підрозділи поліції для вжиття всіх можливих заходів із його запобігання або припинення.


Якщо в запиті є прохання про необхідність термінового його опрацювання та надання відповіді в терміни менші, ніж визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», це прохання має бути обґрунтованим.


12. Відповідь на запит у ГУНП в Кіровоградській області надається за підписом керівництва ГУНП в Кіровоградській області, у галузевих службах ‒ керівництва галузевих служб, у територіальних відділах (відділеннях) ‒ керівництва вказаних підрозділів.


13. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено, якщо:


1) галузеві служби, територіальні відділи (відділення) поліції не володіють і не зобов'язані відповідно до своєї компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;


4) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати на копіювання та друк.


14. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. Якщо в запиті не зазначено повної адреси запитувача, така відмова надсилається на адресу електронної пошти, зазначену ним у запиті. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.


15. Галузева служба, територіальний відділ (відділення) поліції, який не володіє запитуваною інформацією, але йому відомо, хто нею володіє, зобов'язаний надіслати цей запит відповідному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.


16. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформацію» строки в разі настання обставин непереборної сили. У рішенні про відстрочку в задоволенні такого запиту має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений; строк, у який буде задоволено запит; підпис.


17. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається лише відкрита інформація.


18. Після підписання відповіді запитувачу посадова особа, яка визначена виконавцем запиту, заповнює контрольну карту, підписує її в керівництва структурного підрозділу, територіального відділу (відділення) поліції та разом з копією відповіді запитувачу передає до СДЗ або відповідальній особі.


19. У разі необхідності надання відповіді на запит електронною поштою посадова особа, визначена виконавцем, готує паперовий варіант відповіді, підписує його в керівництва ГУНП або структурного підрозділу та разом з копією зареєстрованої відповіді передає до СДЗ або відповідальній особі електронний варіант відповіді для відправлення запитувачу електронною поштою.


Працівник СДЗ або відповідальна особа після відправлення електронною поштою відповіді запитувачу роздруковує звіт про відправлення, в якому повинна міститися інформація про відправника відповіді (зазначення адреси електронної пошти), адресата (електронна пошта), дату та час відправки, зміст документа, посаду, звання, прізвище, ім’я, по батькові, підпис працівника СДЗ або відповідальної особа, указують дату та час відправки.


20. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується сектором комунікації ГУНП в Кіровоградській області.


21. Усі матеріали листування за запитами підшиваються до окремих номенклатурних справ.


III. Порядок відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів


1. При отриманні для виконання запиту виконавець аналізує інформацію, яку необхідно надати запитувачу, після чого, якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, здійснює підрахунок аркушів документа, які необхідно копіювати або друкувати.


2. Інформація на запит надається безкоштовно. Проте в разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання або друк.


3. При вирахуванні витрат за виготовлення однієї сторінки береться за основу розмір мінімальної заробітної плати, який діє на дату копіювання та друку документів.


4. Якщо запит підлягає задоволенню і для його виконання необхідно виготовлення копій або друк документів обсягом більше ніж 10 сторінок, виконавцями проводяться такі заходи:


1) починаючи з одинадцятої сторінки, підраховується кількість аркушів кожного документа та обирається коефіцієнт згідно з періодом, за який надається послуга (за перші 10 сторінок плата не стягується);


2) після розрахунку витрат отримана сума зазначається у квитанції встановленого зразка з визначеними банківськими реквізитами;

3) не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту запитувач інформується в письмовій формі або телефоном, електронною поштою про необхідність відшкодування витрат;


4) разом з інформацією про відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів запитувачу надсилається квитанція на оплату послуг, відповідно до якої утримувачем платежу є орган чи підрозділ поліції.


5. При надходженні квитанції про сплату послуг запитувачу надсилається інформація протягом трьох робочих днів.


6. У разі несплати фактичних витрат на копіювання та друк запитувачу у двадцятиденний строк з дня отримання запиту надсилається інформація про відмову в задоволенні запиту на підставі частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


7. Зразок квитанції, реєстр надісланих квитанцій, класифікатор структурного підрозділу, територіального відділу (відділення) поліції надсилаються для використання до відповідних структурних підрозділів, територіальних відділів (відділень) поліції управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Кіровоградській області.


8. При наданні запитувачу інформації про нього та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.


IV. Контроль за станом розгляду запитів в органах та підрозділах поліції


1. Контроль за строками розгляду запитів здійснюється працівниками СДЗ та відповідальними особами.


2. Контроль за своєчасністю та повнотою надання відповіді запитувачу покладається на керівників ГУНП, структурного підрозділу, територіального відділу (відділення) поліції, до яких надійшли запити та які здійснюють їх розгляд.

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша 


Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) =


0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати 


Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) 


0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати 


Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) 


0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП 

в Кіровоградській області

      17.07.2017 № 692


ФОРМА ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ


Розпорядником інформації є ГУНП в Кіровоградській області

Запитувач _______________________________________________________

  (прізвище, ім'я, по батькові ‒ для фізичних осіб; найменування організації,

_________________________________________________________________

 прізвище, ім'я, по батькові представника організації ‒ для юридичних

_________________________________________________________________

 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи;

_________________________________________________________________

 поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 


ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати ______________________________________________

_________________________________________________________________

 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу _______________________________________________

   (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_________________________________________________________________

   будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ____________________________________________

телефаксом ______________________________________________________

за телефоном ____________________________________________________

_________ _____________

(дата)  (підпис)


на поштову адресу: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 41


на електронну адресу: [email protected]


факсом: (0522) 24-18-74


за телефоном: (0522) 39-73-97

 
 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Національної поліції

  06 листопада 2015 року № 28

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області

  1. Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області (далі – ГУ або Головне управління) є територіальним органом Національної поліції та згідно із законодавством України реалізовує повноваження Національної поліції на території Кіровоградської області.

  2. Повне найменування – Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області, скорочена назва – ГУНП в Кіровоградській області.

  3. У своїй діяльності ГУ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

  4. Діяльність ГУ ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

  5. Основними завданнями Головного управління є:

  1) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства І держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

  2) внесення на розгляд Голови Національної поліції пропозицій щодо забезпечення формування державної політики в зазначених сферах;

  3) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги:

  6. ГУ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

  2) виявляє причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

  3) вживає заходів з виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

  4) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у боротьбі з тероризмом, забезпечує ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій;

  5) уживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

  6) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

  7) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

  8) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;

  9) здійснює заходи з контролю за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов'язані носити електронні засоби контролю;

  10) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом; у межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність;

  11) у випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання:

  12) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

  13) вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;

  14) здійснює заходи щодо захисту інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, виявлення та припинення адміністративних правопорушень на підприємствах, в установах та організаціях, а також інших об'єктах, визначених Кабінетом Міністрів України, які обслуговуються спеціальною поліцією;

  15) регулює дорожній рух та здійснює контроль за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

  16) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом:

  17) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;

  18) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров'я;

  19) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом;

  20) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;

  21) у межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки,піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів ш,одо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

  22) вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім'ї;

  23) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

  24) здійснює охорону об'єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;

  25) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності, а також технічні заходи охоронного призначення у випадках і порядку, передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами;

  26) здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;

  27) здійснює: у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;

  28) здійснює контроль у межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;

  29) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

  30) у межах компетенції здійснює представництво та забезпечує виконання зобов'язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполі (далі – Інтерпол) та Європейському поліцейському офісі (Європолі) (далі – Європол);

  31) у межах компетенції організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом. Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу;

  32) у визначеному порядку використовує інформаційно-телекомунікаційні системи і банки даних Інтерполу та Європолу, а також вносить інформацію до цих банків даних;

  33) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна:

  34) звертається в межах своєї компетенції та в установленому порядку із запитами до органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до Закону «Про Національну поліцію»;

  35) у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користується базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом;

  36) здійснює моніторинг оперативної обстановки на території області, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у визначеному законом порядку, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;

  37) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ГУ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  38) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;

  39) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  40) у межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;

  41) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

  42) забезпечує організацію роботи з добору та комплектування ГУ кваліфікованими кадрами;

  43) організовує службову підготовку та стажування поліцейських і працівників ГУ;

  44) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист поліцейських, інших працівників ГУ та членів їх сімей:

  45) взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення поліцейських, працівників ГУ та членів їх сімей;

  46) бере участь у визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності ГУ, в організації та проведенні відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, кримінологічних І соціологічних досліджень, а також у впровадженні їх результатів у практичну діяльність;

  47) організовує систему психологічного забезпечення поліцейських та працівників ГУ і забезпечує її функціонування;

  48) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд за охороною праці в ГУ;

  49) забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв'язку в ГУ;

  50) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захист)' якої визначена законом;

  51) здійснює контроль та вживає заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті ГУ, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ГУ, а також на територіях, на яких вони розташовані;організовує діяльність своїх відокремлених структурних підрозділів в районах, містах, районах у містах (далі - відокремлені структурні підрозділи ГУ) та здійснює контроль за їх діяльністю;

  52) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності ГУ;

  53) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

  54) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  7. ГУ з метою організації своєї діяльності:

  1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів "щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в апараті ГУ, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  2) у межах наданих повноважень здійснює підбір кадрів;

  3) контролює діяльність відокремлених структурних підрозділів ГУ;

  4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням у ГУ:

  5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

  6) організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

  7) організовує планово-фінансову роботу в апараті ГУ, відокремлених структурних підрозділах ГУ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

  8) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, а також подання необхідної звітності;

  9) здійснює оперативне управління підпорядкованими установами забезпечення, які утворені в установленому законодавством України порядку;

  10) фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законом, а також забезпечуй ефективне і цільове їх використання;

  11) відкриває рахунки в установах банків.

  8. ГУ для виконання покладених на нього завдань має право:

  1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції ГУ:

  2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

  4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції ГУ;

  9. ГУ здійснює свої повноваження через апарат ГУ та утворені в установленому порядку відокремлені структурні підрозділи в районах, містах, районах у містах.

  10. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

  11. ГУ в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

  12. Головне управління очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова Національної поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

  13. Керівник ГУ мас першого заступника та заступників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади.

  14. Керівник Головного управління

  1) очолює Головне управління та здійснює керівництво його діяльністю, представляє ГУ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

  2) вносить на розгляд Голові Національної поліції пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також поліцейських послуг;

  3) організовує та контролює виконання відокремленими структурними підрозділами ГУ вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності Національної поліції:

  4) подає на затвердження Голові Національної поліції плани роботи ГУ;

  5) звітує перед Головою Національної поліції про виконання планів роботи ГУ та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності апарату ГУ, відокремлених структурних підрозділів ГУ;

  6) забезпечує виконання Головним управлінням, відокремленими структурними підрозділами ГУ вимог наказів Національної поліції, МВС та доручень Голови Національної поліції і Міністра внутрішніх справ з питань, що належать до компетенції ГУ;затверджує положення про структурні підрозділи апарату Головного управління;

  7) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників;

  8) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців та Інших працівників апарату Головного управління;

  9) приймає на службу та звільняє із служби, призначає па посаду та звільняє з посади поліцейських відповідно до закону;

  10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників відокремлених структурних підрозділів ГУ за погодженням з Головою Національної поліції;

  11) підписує накази Головного управління;

  12) скасовує повністю чи в окремій частині акти відокремлених структурних підрозділів ГУ;

  13) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

  14) дає в межах повноважень обов'язкові до виконання поліцейськими, державними службовцями і працівниками Головного управління доручення;

  15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;

  16) вирішує в установленому законодавством про державну службу порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців ГУ;

  17) вирішує в установленому трудовим законодавством порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ГУ;

  18) звертається в установленому порядку до Голови Національної поліції щодо відзначення поліцейських, державних службовців та інших працівників Головного управління державними нагородами;

  19) присвоює спеціальні звання поліції відповідно до закону;

  20) присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  21) забезпечує в межах повноважень дотримання встановленого Міністром внутрішніх справ порядку обміну інформацією між МВС і Національною поліцією та своєчасність її подання;

  22) подає на затвердження Голові Національної поліції проект штатного розпису (штату) Головного управління та відокремлених структурних підрозділів ГУ;

  23) подає на затвердження Голові Національної поліції проект кошторису ГУ;

  24) виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу:

  25) утворює комісії, робочі та експертні групи:

  26) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції ГУ;

  27) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством України порядку;

  28) у разі відсутності керівника ГУ його повноваження виконує особа, визначена Головою Національної поліції;

  29) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  15. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ГУ може утворюватися колегія.

  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Головного управління.

  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Головному управлінні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник Головного управління, який затверджує кількісний і персональний склад таких органів, а також положення про них.

  16. Структура Головного управління затверджується Головою Національної поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

  17. Головне управління є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

  Т.в.о. начальника Головного

  управління Національної поліції

  в Кіровоградській області

  підполковник поліції                               С.Г. Кондрашенко •                            

                                           

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux